Kaynak Nedir?

Gürtes Çelik Konstrüksiyon imalatların da aşağıdaki temel kaynak metoduna göre birleştirme ve montaj tekniğini Kullanır.

Öncelikle Kaynak Nedir? Başlığının açıklamasını yapmak gerekir.

Kaynak;

Metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir birleştirme işlemidir. Birleştirilmek istenen malzemelerin kaynak bölgeleri plastik veya sıvı duruma getirilmekte, eş iki malzemenin birleştirilmesiyle oluşan kaynak dikişinin özellikleri de ana malzemeninkine benzemektedir.

İşlemin yapılmasında birleştirilecek malzemelerin özellikleri, yönteme başvurma amacı, kaynak olayındaki oluşumlar ve konstrüksiyonun türü gibi faktörlere göre bazı önlemlere başvurulması da gerekebilmektedir.

Ergitme esaslı kaynak uygulamalarında kaynak bölgelerinin genellikle yardımcı malzemelerle korunması gerekmektedir. Seçilen ilave malzemelerin ise, mümkün olduğu kadar ana malzeme ile aynı ergime aralığına sahip olması, işlem emniyeti bakımından gerekli görülmektedir.

Bu tanımlamada belirtilen eş malzeme tabiri, metalurjik olarak tam eşitlik değil, malzemelerin birbiri içerisinde karışabilmesi anlamını taşımaktadır.

Kaynak Yöntemlerinin Sınıflandırılması.

1. Metal Kaynağı
Ergitme Kaynaklar
1.a          Gaz Ergitme Kaynağı
1.b         Direnç Ergitme Kaynağı
1.c          Döküm Eritme Kaynağı
1.d         Elektron bombardımanı ergitme Kaynağı
1.e         Lazer ışını ergitme kaynağı
1.f          Alümiral Ergitme Kaynağı
1.g          Ark Ergitme Kaynağı

B-)Kaynak amacına göre sınıflandırma

1- Birleştirme kaynağı:
 İki veya daha çok sayıdaki parçayı birleştirerek çözülmez bir bütün haline getirme işlemidir.
2- Dolgu kaynağı:
 Bir iş parçasının veya malzemenin hacmindeki bir eksiği doldurmak veya hacmini genişletmek amacıyla yapılır.Ayrıca malzeme yüzeyini korozyon ve aşındırıcı etkilere karşı korumak amacıyla da dolgu kaynağı yapılmaktadır
C-)Kaynak yapılış metoduna göre sınıflandırma
1- El kaynağı
2- Yarı mekanize kaynak: Kaynak işlemi el yerine kısmen mekanize edilmiş bir vasıta ile sağlanır.
3- Tam mekanize kaynak: Kaynak işlemi el yerine tamamen mekanize edilmiş bir vasıta ile sağlanır.
4- Otomatik kaynak: Hem kaynak işlemi hem de kaynak edilen parçaların değiştirilmesi tamamen mekanize edilmiş kaynak metodudur.

KAYNAK TEKNİKLERİ

1-Pirinç Kaynağı Bakır, pirinç, bronz, çelik ve paslanmaz çelik gibi metallerin birleştirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Eriyen pirinç elektrot kullanılarak, oksi-asetilen gazı altında yapılan bir birleştirme şeklidir. Genellikle tamir amaçlı kullanılır ve lehimden daha mukavemetli bir bağlantı sağlar.

2-Ergitme kaynağı
2.1)Gaz ergitme kaynağı Biri yanıcı biri de yakıcı olan gaz çiftleri kullanılarak uygulanan kaynak yöntemidir. Oksi-asetilen kaynağı olarak ta bilinir. Yakıcı gaz olarak Oksijen, yanıcı gaz olarak da genellikle Asetilen kullanılır. Asetilenin yanı sıra Propan, Doğalgaz gibi yanıcı gazlar da kullanılır. Asetilen oksijenle yakıldığında diğer yanıcı gazlara oranla en yüksek alev gücünü verdiği için daha çok tercih edilir. Çoğunlukla ince saçların ve kaynak kabiliyeti düşük saçların kaynağında kullanılır. Bu kaynağın alevi ile tavlama ve kesme işleri de yapılabilir.

Yanıcı olarak kullanılan gazlardan aşağıdaki özellikler beklenir

• Gazın ısıl değeri yüksek olmalı
• Alev sıcaklığı yüksek olmalı
• Hızlı tutuşmalı
• Ucuz ve kolay temin edilmeli

Asetilen gazı Karpit malzemesinden elde edilir. Karpit malzemesinin su ile teması neticesinde çıkan gaz yanıcı dır ve asetilen olarak adlandırılır.

Oksijen ve asetilen gazları farklı hortumlardan Üfleç vasıtasıyla birleştirilir ve yakılır. Bu esnada üflecin ucunda meydana gelen alev şekli birbirinden belirli sınırlarla ayrılmış üç farklı bölgeden oluşmaktadır.

Yanma iki farklı reaksiyon sonucu meydana gelir.
Max. sıcaklık yanma reaksiyonunun ilk aşamasının tamamlandığı iç koninin ucunda meydana gelir.

1.reaksiyon: Acetylene + Oxygen = Carbon Monoxide + Hydrogen C2H2 + O2 = 2CO + H2 2.reaksiyon: Carbon Monoxide + Hydrogen + Oxygen = Carbon Dioxide + Su CO + H2 + O2 = CO2 + H2O Kaynak işleminin büyük bir kısmı, maksimum sıcaklık noktası tarafından gerçekleştirilir.

Gaz ergitme kaynağında çoğunlukla enjektör tipi üfleçler kullanılmaktadır. Yüksek basınca ayarlanan oksijen (2.5bar) düşük basınçlı asetilen (0,5bar) tüpten emer. Her iki gaz da üfleç içerisinde karışır ve yanma reaksiyonu üfleç dışında meydana gelir.

Gürtes Çelik Konstrüksiyon Fabrika Müdürü
Mak. Müh. Hikmet AYAZOĞLU Tel:+90 216 491 44 82 Pbx Email: info@gurtes.com.tr

In our steel construction productions, we assemble and assemble according to the following basic welding method.

First of all What is Source? You need to make a description of the title. 

Source;

metal or thermoplastic materials under the influence of heat, pressure, or both.

The welded regions of the materials to be joined are made plastic or liquid, and the properties of the weld seam formed by combining the two identical materials are similar to those of the base material.

It may also be necessary to resort to certain measures according to factors such as the properties of the materials to be joined, the purpose of applying the method, the occurrences in the welding event and the type of construction.

In melt-based welding applications, welding zones generally need to be protected with auxiliary materials. It is deemed necessary that the selected additional materials have the same melting range as the base material, as far as possible, in terms of process safety.

In this definition, the term belirtilen identical material metal does not mean complete metallurgical equality, but means that the materials can be mixed together.

Classification of Welding Methods.

1.Metal Supply

Melting Resources

1.a Gas Melting Welding

1.b Resistance Melting Source

1.c Casting Melting Welding

1.d Electron bombardment smelting Source

1.e Laser beam melting source

1.f Alumiral Melting Welding

1.g Arc Melting Welding

B-) Classification according to welding purpose

1- Combination source:

 It is the process of combining two or more parts into an insoluble whole.

2- Filler supply:

 It is made to fill or expand a shortage in the volume of a workpiece or material. In addition, filler welding is done to protect the surface of the material against corrosion and corrosive effects.

C-) Classification according to welding method

1- Hand supply

2- Semi-mechanized welding: Welding process is provided by a partially mechanized tool instead of hand.

3- Fully mechanized welding: Welding process is provided by a fully mechanized tool instead of hand.

4- Automatic welding: Both welding process and replacement of welded parts are fully mechanized welding method.

WELDING TECHNIQUES

1-Brass Welding It is a method used in joining metals such as copper, brass, bronze, steel and stainless steel. It is a form of bonding made under oxy-acetylene gas using molten brass electrodes. It is usually used for repair purposes and provides a stronger bond than solder.

2-Melt welding

2.1) Gas Melting Welding It is a welding method which is applied by using gas pairs, one of which is flammable and one of which is flammable. Also known as the oxy-acetylene source. Oxygen is used as the combustion gas and Acetylene is generally used as the combustible gas. In addition to acetylene, flammable gases such as Propane and Natural Gas are used. When acetylene is burned with oxygen, it is more preferred because it gives the highest flame power compared to other combustible gases. It is mostly used for the welding of fine hair and low hair. Annealing and cutting can be done with the flame of this welding.

The following properties are expected from flammable gases

• High thermal value of the gas

• Flame temperature should be high

• Fast ignition

• Cheap and easy to supply

Acetylene gas is obtained from the carbide material. The gas produced by the contact of the carbide material with water is flammable and is called acetylene.

Oxygen and acetylene gases are combined from different hoses by the blower and burned. In the meantime, the flame shape formed at the tip of the blower consists of three different zones separated from each other by certain limits.

Combustion occurs as a result of two different reactions.

Max. the temperature occurs at the end of the inner cone where the first step of the combustion reaction is completed. 1.reaksiyo of:

Acetylene + Oxygen = Carbon Monoxide + Hydrogen C2H2 + O2 = 2CO + H2 2. Reaction: Carbon Monoxide + Hydrogen + Oxygen = Carbon Dioxide + Water CO + H2 + O2 = CO2 + H2O .

Injector type blowers are mostly used in gas melt welding. High pressure oxygen (2.5bar) absorbs low pressure acetylene (0.5bar) from the tube. Both gases mix in the blower and the combustion reaction occurs outside the blower.

Gürtes Steel Construction Factory Manager

Mak. Eng. Hikmet AYAZOĞLU Phone: +90 216 491 44 82 Pbx Email: info@gurtes.com.tr

Add Your Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir